Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

526

ARTIKEL 3.

De leiding en de bewaarplaats voor het gedistilleerd of gesteriliseerd water moeten zoodanig zijn aangelegd en ingericht, dat geen verontreiniging of vermenging met ander water mogelijk is.

ARTIKEL 4.

(1) Het toezicht op de naleving van' de voorschriften van dit reglement wordt uitgeoefend door de autoriteiten, aan wie bij het reglement op den burgerlijken geneeskundigen dienst in Nederlandsch-Indië (Staatsblad 1882 No. 97) het geneeskundig staatstoezicht is opgedragen, met dien verstande dat op plaatsen, waar geen geneeskundige raad bestaat, de geneesheeren of inlandsche geneeskundigen, belast met de waarneming van den civielen geneeskundigen dienst in het betrokken ressort, mede bevoegd zijn zich er van te overtuigen of de voorschriften behoorlijk worden opgevolgd. x)

(2) Het bepaalde bij artikel 11, alinea 2, en artikel 12 van genoemd reglement is op de in het eerste lid bedoelde geneesheeren en inlandsche geneeskundigen van toepassing. l)

(3) Wordt aan de met het toezicht belaste autoriteiten de toegang tot de in dit reglement bedoelde fabrieken en daartoe behoorende werkplaatsen en inrichtingen geweigerd, dan verschaffen zij zich dien desnoods met inroeping van den sterken arm.

ARTIKEL 5.

(1) De hoofden en bestuurders van de in dit reglement bedoelde fabrieken en de daarin verblijvende personen zijn verplicht aan de in het vorig artikel bedoelde autoriteiten alle door hér. verlangde inlichtingen te verstrekken omtrent zaken en feiten, de naleving van dit reglement betreffende.

(2) De in het vorig lid bedoelde hoofden en bestuurders zijn voorts gehouden binnen den daarbij te bepalen termijn de aanwijzingen op te volgen, welke hun met betrekking tot de voldoening aan de bij de artikelen 1 tot en met 3 gestelde eischen door de hoofden van gewestelijk of plaatselijk bestuur bij onderteekend en gedagteekend geschrift worden gegeven.

') Staatsblad 1909 No. 244.

Sluiten