Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

533

kend verzoek van den betrokken landsdienaar 1), zoodat het een ambtenaar, die een eigen automobiel voor dienstreizen bezigt, niet zal vrij staan om buiten de regeling te blijven, wanneer bijv. de gewone reisbepalingen voor hem voordeeliger zijn; de regeling moet van toepassing worden verklaard op ieder landsdienaar, die op grond van de aangegeven beginselen daarvoor in de termen valt.

Door de betrokken Departementschefs, Dienstchefs en Hoofden van gewestelijk bestuur zal hierop voortdurend zijn te letten en voor eene go├ęde werking van de regeling is het noodig dat nauwgezet worde overwogen of een ambtenaar, die uit eigen beweging zijne dienstreizen per automobiel maakti naar de hiervoren uiteengezette beginselen al dan niet onder de regeling moet worden gebracht.

Uiteraard dient de toepasselijkverklaring achterwege te worden gelaten in gevallen, dat even goed per spoor of tram kan worden gereisd en in die ressorten en gewesten waar het vervoer, geheel of voor een groot deel, kan plaats hebben met door aannemers verstrekt wordende automobielen, dit laatste in verband met Staatsblad 1911 No. 357. Evenwel wordt eene dispensatie van de in dit Staatsblad voorkomende bepaling overwogen ten behoeve van die ambtenaren, welke zich reeds een auto hebben aangeschaft en daarmede hunne dienstreizen volbrengen, zonder van de auto's van den aannemer gebruik te maken.

Ter vermijding van misverstand zij hierbij ten overvloede herhaald dat het gebruik van een auto niet verplichtend kan worden gesteld; is dus aan een ambtenaar in een bepaald ressort het gebruik van een auto met toepassing van de onderwerpelijke regeling toegestaan, is dus voor dat ressort de noodzakelijkheid van het gebruik van een automobiel erkend, zoo ligt hierin geenszins eene verplichting opgesloten voor den opvolger, om zich ook een auto aan te schaffen; hierin moeten de ambtenaren geheel vrij blijven.

Tarief voor het declareeren. Bij de vaststelling van dit tarief is er van uitgegaan dat voor die ambtenaren, voor wie het gebruik van een automobiel op de hiervoren aangegeven gronden, noodzakelijk wordt geacht, dat gebruik moge-

') Een zoodanig verzoek is uiteraard niet uitgesloten, indien een ambtenaar vermeent dat de regeling ten onrechte niet op hem van toepassing is verklaard.

Sluiten