Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

538

VI. In hoever de zorg voor den geneeskundigen dienst in zelfbesturend gebied als een Regeeringsplicht is te beschouwen dan wel de lahdschapskassen de uitgaven moeten bekostigen.

(Miss. Gouv. Secretaris 13 April 1910 No. 836, Bijbl. 7195).

Aan

den Resident van Djokjakarta.

Bij missive van 3 November 1908 No. 8446/24 is door UHEdG. het gevoelen der Regeering ingewonnen orptrent de vraag of de daarin bedoelde uitgaven, welke werden gedaan ter bestrijding van de in de afdeelingen Mataram en Koelonprogo onder de Inlandsche bevolking zich voorgedaan hebbende vrij talrijke gevallen van koorts en dysenterie, aan de betrokken Inlandsche zelfbesturen in rekening behooren te worden gebracht.

Naar aanleiding daarvam heb ik de eer, op last van den Gouverneur-Generaal, UHEdG. het volgende mede te deelen.

De principieele vraag, die zich hier voordoet is, in hoever de zorg voor den geneeskundigen dienst in landen met zelfbestuur behoort tot den plicht van het Gouvernement.

Die vraag behoort, naar het oordeel van den GouverneurGeneraal, beantwoord te worden in dezen zin, dat bedoelde zorg slechts dan als een Regeeringsplicht is te beschouwen, wanneer de zelfbesturen niet instaat zijn haar op zich te nemen; uiteraard zal voorts die zorg, voor zooveel zij ten laste van het Gouvernement komt, zich nooit verder mogen en kunnen uitstrekken dan in rechtstreeks bestuurd gebied.

Dat beginsel brengt mede, dat in tijden van epidemie├źn, voor de bestrijding van algemeene volksziekten (b.v. malaria), voor de vaccine en dergelijke, de Regeering zich niet zal mogen onthouden, van het verleenen van hulp en steun ook in zelfbesturend gebied, doch tevens dat de zelfbesturen, die daartoe in staat zijn, de daarvoor gedane uitgaven, zooal niet steeds integraal hebben te restitueeren, dan toch daarin dienen bij te dragen.

Restitutie zal dus c. q. ook moeten plaats hebben wanneer van Gouvernementswege geneesmiddelen worden verstrekt zonder dat van eene eigenlijke epidemie sprake is geweest.

Wat nu enz.

Sluiten