Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

543

nen zekeren termijn aan die aanzegging geen gevolg is gegeven. Zijne Excellentie acht eene zoodanige handelwijze niet geoorloofd. Niet alleen wordt zoodoende op een beslissing van den Landvoogd vooruitgeloopen, maar bovendien wordt het ambtelijk gezag geschaad indien de Gouverneur-Generaal een ambtenaar tot wien een dergelijke aanzegging is gericht, in 's Lands dienst meent te moeten handhaven. Het is derhalve de wensch van Zijne Excellentie dat in gevallen als bovenbedoeld steeds vooraf het welnemen der Regeering wordt gevraagd.

Door U het vorenstaande mede te deelen en U te verzoeken daarmede in voorkomende gevallen rekening te willen houden en te doen houden, heb ik de eer van een bekomen opdracht mij te kwijten.

De Gouvernements Sectaris. (w.g.) G. R. ERDBRINK.

Circulaire Gouvernements Secretaris aan de Hoofden der Departementen van Algemeen Bestuur en de Hoofden van gewestelijk bestuur van 23 October 1914 No. 2537 (Bijblad No. 8418).

Blijkens de dezerzijdsche circulaire van 10 Augustus jl. No. 1998 wenscht de Gouverneur-Generaal dat alvorens aan ambtenaren wordt aangezegd eervol ontslag uit 's Lands dienst met ingang van een bepaalden datum te vragen, onder bedreiging met een ontslag niet op verzoek indien binnen zekeren termijn aan die aanzegging geen gevolg is gegeven, steeds vooraf het welnemen der Regeering dienaangaande wordt gevraagd.

Aangezien onzekerheid zou kunnen bestaan nopens de vraag of deze gedragslijn ook gevolgd behoort te worden wanneer het geldt ambtenaren die niet door den Landvoogd zijn benoemd, heb ik de eer, op last van den Gouverneur-Generaal UHoTgE^G^^, mede te deelen' dat de vorenaangehaalde circulaire niet van toepassing is op die landsdienaren, welke door lagere autoriteiten dan den Gouverneur-Generaal worden benoemd en uit hunne betrekking ontslagen.

De Wd. lste Gouvernements Secretaris, (w. g.) KINDERMANN.

Sluiten