Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

547

der ziekte, tot herstel waarvan een verlof wegens ziekte noodig wordt geoordeeld, in de certificaten zelve. Bij Gouvernements besluit van 17 November 1913 No. 7 is nl. beslist, dat in de certificaten zelve de aard of naam der ziekte niet meer zal worden vermeld.

Dit is geschied ter tegemoetkoming aan van medische zijde geopperde bezwaren tegen de kennisneming door niet-attsen van den aard der ziekte, als een gevolg van de tot dusver uitdrukkelijk geƫischte vermelding daarvan op de ingevolge hoogerbedoelde regeling door geneeskundigen afgegeven certificaten.

Aan dezen met het medisch beroepsgeheim niet wel strookende toestand is thans een einde gemaakt, zoodat voortaan uitsluitend aan de in Staatsblad 1912 No. 199 genoemde geneeskundige autoriteiten mededeeling zal behoeven te worden gedaan van hetgeen uit hoofde zijner bediening ter kennis is gekomen van den arts, van wien een geneeskundige verklaring voor een verlof wegens ziekte wordt gevraagd.

In verband hiermede behoort de vermelding van den aard der ziekte op het bovenbedoelde getuigschrift zelf niet meer plaats te hebben.

Ik heb de eer U te verzoeken, voortaan met het bovengemelde rekening te willen houden en mitsdien als buitenwerkinggesteld te beschouwen de circulaires van den Chef over den Geneeskundigen Dienst van 22 Augustus 1885 No. 2241/10 (Bijblad No. 4568) en van 20 Januari 1890 No. 149/18.

De Hoofdinpecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst, (w.g.) DE VOGEL.

XV. Verloven naar Europa buiten bezwaar van den Lande aan tijdelijke landsdienaren.

(Circulaire Gouvernements Secretaris van 31 October 1905 No. 3708 aan de Chefs der Departementen van Algemeen Bestuur Bijblad No. 6375).

Aan de Regeering is het denkbeeld in overweging gegeven om eene algemeene regeling te treffen nopens het verleenen van vergunning aan tijdelijke landsdienaren die niet vallen onder de

Sluiten