Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

556

afzender moeten vermelden ten laste van welken tak van dienst of van welke begrootingsafdeeling de seinkosten moeten worden gebracht.

Door elk telegraafkantoor zullen de aldaar aangeboden regéeringstelegrammen op een of meer lijsten worden ingeschreven, welke lijsten vergezeld van de duplicaat-telegrammen, aan het Hoofdbureau van den Post-, Telegraaf- en Telefoondienst gezonden zullen worden, alwaar zal worden nagegaan of de afzenders de ter zake door de Regeering omtrent de verzending van regéeringstelegrammen gegeven voorschriften hebben in acht genomen.

Voor den Raad van Nederlandsch-Indië, de Algemeene Secretarie, de Departementen van Algemeen Bestuur en de Algemeene Rekenkamer zullen de telegrammen afzonderlijk worden ingeschreven op een lijst met vermelding van de bemerkingen, waartoe de verificatie eventueel aanleiding heeft gegeven, welke lijsten maandelijks met de daarop ingeschreven telegrammen aan evengenoemde Colleges en bureaux zullen worden verzonden, vergezeld van een begeleidend schrijven, houdende verzoek tot het verrekenen of doen verrekenen van het totaal der op die lijsten vermelde seinkosten, aan welk verzoek uiterlijk een maand na ontvangst zal moeten worden gevolg gegeven.

De betrokken Colleges en bureaux zullen de gemaakte bemerkingen beoordeelen en eventueel de kosten van de ten onrechte verzonden regéeringstelegrammen van de afzenders invorderen, voorzoover dit niet reeds door den Chef van den Post-, Telegraaf- en Telefoondienst is geschied.

Van eene regeling in bovenbedoelden zin wordt eene vermindering van het aantal te verzenden regéeringstelegrammen verwacht, in ieder geval eene berperking van het woordental dier draadberichten.

Zijne Excellentie zal gaarne zien dat ter bereiking van het beoogde doel de hoogere autoriteiten er op zullen toezien dat de verzending van onnoodige of te lange regéeringstelegrammen, waarbij de telegramstijl niet is in acht genomen dan wel van officieele beleefdheidsformules e. d. is gebruik gemaakt, worden vermeden, zoomede dat wanneer mocht blijken dat van de bevoegdheid tot het verzenden van telegrammen misbruik gemaakt is, de afzender van het telegram in kwestie met de onnoodig gemaakte seinkosten zal worden belast.

Sluiten