Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

570

ARTIKEL 4. l)

(1) Verloven wegens ziekte brengen het behoud van vol traktement mede gedurende de eerste drie maanden, terwijl ingeval van verlof wegens gewichtige redenen, als bedoeld sub b van het vorig artikel, vol traktement behouden wordt: lo voor op Java en Madoera geplaatste landsdienaren gedu' rende de eerste maand, tenzij het verlof is verleend naar de buitenbezittingen, in welk geval vol traktement wordt genoten gedurende de eerste twee maanden; 2o. voor in de buitenbezittingen geplaatste landsdienaren gedurende de eerste twee maanden;

(2) Tijdens den verderen duur dier verloven wordt half traktement genoten.

(3) De Gouverneur-Generaal is bevoegd ook voor den verderen duur van het verlof wegens ziekte de uitkeering van voltraktement te vergunnen, ingeval de ziekte een gevolg is van bevolen of gevorderde diensten.

(4) De emolumenten, aan eene betrekking verbonden, worden gedurende het geheele verlof toegekend [aan - of verdeeld tusschen-de met de waarneming der betrekking belaste personen.

(5) Onder emolumenten worden in deze niet verstaan de voordeelen, welke geacht moeten worden te zijn toegekend om vast traktement geheel of gedeeltelijk te vervangen of aan te vullen, als: pikolgelden, representatiekosten, indemnite.ten voor

huishuur, enz. ,

(6) Het genot van indemniteit voor reiskosten blijft aan • den verlofganger geheel of ten deele verzekerd voor die ambtenaren of categorieën van ambtenaren, die daartoe worden aangewezen door den betrokken Departementschef, welke autoriteit tevens het. bedrag bepaalt, dat als indemn.teu kan worden uitbetaald.

ARTIKEL 5.

(1) Buiten het geval, bedoeld in den aanhef van artikel 3, en behoudens hetgeen ten aanzien van de ^nnenlandsche verloven van bepaalde categorieën van burgerHjke landsd.ena n bij bijzondere regelingen of instructiën is of zal worden vast"^T^uTluiden art. 3 en 4 ingevolge Stbl. 1915 No. 625.

Sluiten