Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

577

Deze opvatting acht de Gouverneur-Generaal geheel onjuist en in strijd met de aan voormeld reglement ten grondslag liggende beginselen en Zijne Excellentie wenscht dan ook dat bij het verleenen van binnenlandsche verloven en verlofsverlengingen aan Inlandsche landsdienaren geheel op denzelfden voet en naar denzelfden maatstaf wordt te werk gegaan, als ten aanzien van Europeesche ambtenaren gebruikelijk is.

Door UHEdG. te verzoeken met het vorenstaande rekening te willen houden en doen houden, heb ik de eer van bekomen bevelen mij te kwijten.

De Gouvernements-Secretaris, (w.g.) G. R. ERDBRINK.

Beginselen, in acht te nemen bij het verleenen van buitenlandsche verloven aan Inlandsche of met Inlanders gelijkgestelde landsdienaren.

(Circulaire Gouvernements Secretaris van 10 November 1905 No. 3806 aan de Chefs der Departementen van Algemeen Bestuur en de Hoofden van Gewestelijk Bestuur — Bijblad No. 6376).

Bij het nemen van eene beschikking op verzoeken van Inlandsche of met Inlanders gelijkgestelde landsdienaren om buitenlandsch verlof, b.v. voor het regelen van geldelijke zaken, het bezoeken van betrekkingen, het verrichten van de bedevaart naar Mekka en dergelijke, is tot dusver niet altijd naar dezelfde beginselen gehandeld. Soms werd het verlof verleend, een ander maal onder dezelfde omstandigheden geweigerd, terwijl door een der adviseurs van de Regeering zelfs betwijfeld werd of, bij gebreke van algemeene regels dienaangaande, buitenlandsche verloven wel aan de hierbedoelde personen verleend konden worden. Blijkens No. 5208 van het Bijblad op het Staatsblad bestond ook meer dan eens onzekerheid ten aanzien van de vraag, welke autoriteit het verlof eventueel behoorde te geven.

Naar aanleiding van een onlangs ingekomen verzoek van dezen aard heeft de Regeering deze aangelegenheid in overweging genomen en daarbij is Zij tot het besluit gekomen, dat er in het algemeen geen bezwaar tegen bestaat aan Inlandsche of met Inlanders gelijkgestelde landsdienaren buitenlandsche

37

Sluiten