Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

581

neraal gaarne zien, dat deze personen zoo spoedig mogelijk werden herplaatst, desnoods tijdelijk in lagere betrekkingen dan vroeger door hen werden bekleed.

Door UHEdG. te verzoeken hiermede bij voorkomende gelegenheden rekening te willen houden, heb ik de eer aan eene opdracht van den Landvoogd te voldoen.

De Gouvernements-Secretaris, (w.g.) DE GRAEFF.

Berekening van wachtgeld voor Ambtenaren die tijdelijke functiën hebben vervuld.

Miss. lsten Gouv. Secr. 27 December 1913 No. 2931 aan de betrokken Autoriteiten en Colleges (Bijbl. No. 8003).

Op laat van den Gouverneur-Generaal héb ik de eer te Uwer kennis te brengen dat, met afwijking in zoover van het bepaalde sub 2o van Bijblad No. 1801, in den vervolge het wachtgeld of non-activiteitstraktement van een Europeesch of Inlandsch ambtenaar, die laatstelijk gedurende ten minste één jaar in tijdelijke functie eene hoogere bezoldiging heeft genoten dan in eene vroegere door hem bekleede vaste betrekking, behoort te worden geregeld naar reden van het totaal der maandelijksche bezoldigingen, welke gedurende het laatste jaar door hem zijn genoten.

De lste Gouvernements-Secretaris, (w.g.) E. MORESCO.

PENSIOENEN. inlandsch pensioenreglement. Kon. besl. 24 Augustus 1887 No. 18 (Stbl. 1887 No. 192).

Wij WILLEM III enz. (gewoon hoofd.)

Op de voordracht van Onzen Minister van Koloniën van den 8en Juli 1887, Lett. D, No. 18;

Den Raad van State gehoord (advies van 2 Augustus 1887

NO. 10);

Sluiten