Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

582

Gezien het nader rapport van Onzen genoemden Minister van den 19en Augustus 1887, Lett. D, No. 21;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL 1.

Aan inlandsche burgerlijke landsdienaren op Java en Madoera wordt pensioen verleend ten laste van de Indische begrooting overeenkomstig de bepalingen van het bij dit besluit vastgestelde reglement. l)

ARTIKEL 2.

Indien zulks noodig blijkt, worden voor de inlandsche burgerlijke landsdienaren in de gezamenlijke bezittingen buiten Java en Madoera, dan wel in een of meer gewesten afzonderlijk, bij koloniale ordonnantie de bepalingen van het bij dit besluti vastgestelde reglement l) toepasselijk verklaard.

Onze Minister van Koloniën is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.

Soestdijk, den 24sten Augustus 1887. WILLEM.

De Minister van Koloniën,

Sprenger van Eijk.

Accordeert met het Origineel: De Secretaris-Generaal bij het Departement van Koloniën, H. van der wijck.

En opdat enz. (gewoon slot).

Reglement op het verleenen van pensioenen aan Inlandsche bwgerlijke landsdienaren.

ARTIKEL k

Inlandsche burgerlijke landsdienaren, die eervol uit den dienst zijn ontslagen, hebben recht op pensioen indien zij: a. een diensttijd hebben van dertig jaren;

i) Dit reglement is bij Ord. 23 September 1891 (Stbl. 1891 No. 208) toepasselijk verklaard voor de Inlandsche landsdienaren in de gezamenlijke bezittingen buiten Java en Madoera.

Sluiten