Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

587

Nieuwe beginselen voor het bepalen van den ingangsdatum van pensioenen aan gewezen Inlandsche landsdienaren. (Circulaire Gouv. Secretaris, 11 November 1915 Mo. 2793 aan de Chefs der Departementen van Algemeen Bestuur (Bijblad No. 8421).

Destijds is,, blijkens de dezerzijdsche tot den Directeur van Binnenlandsch Bestuur gerichte missive van 15 December 1891 No. 3096, door de Indische Regeering als beginsel aangenomen om het pensioen van die gewezen Landsdienaren, die daarop ingevolge de paragrafen a en i van artikel 1 van het Inlandsch pensioenreglement recht kunnen doen gelden, zooveel mogelijk te doen aansluiten aan de laatst genoten activiteitsinkomsten, wanneer althans de betrokkene diligent is geweest in de aanbieding van zijne aanvrage om pensioen, terwijl wanneer hij daarin na:atig mocht zijn geweest, het pensioen wordt gerekend te zijn ingegaan met de maand volgende op die waarin het betrekkelijk verzoekschrift is ingediend.

Ten aanzien van hen die geen recht op pensioen kunnen doen gelden, maar in de termen vallen om op grond van de paragrafen c en d van voormeld artikel van het pensioenreglement daarmede te worden begunstigd, wenschte de Regeering echter geheel vrij te blijven om in ieder geval afzonderlijk het tijdstip van ingang van het pensioen naar omstandigheden te regelen.

Deze gedragslijn wenscht de Gouverneur Generaal niet langer ongewijzigd te volgen.

Zijne Excellentie kan het namelijk in geen geval billijk achten dat personen die op het oogenblik van hun ontslag uit de betrekking, casu quo het ophouden van wachtgeld of onderstand, recht op pensioen kunnen doen gelden gedurende eenigentijd buiten inkomsten worden gelaten; eiken eisch van diligentie en elke straf op onvoldoende voortvarendheid in de aanvrage van het pensioen acht de Landvoogd te hunnen opzichte onredelijk.

Voor den vervolge wenscht de Gouverneur-Generaal mitsdien als beginsel te zien aanvaard dat de krachtens de paragrafen a en b van artikel 1 van het Inlandsch pensioenreglement toegekende pensioenen steeds aansluiten aan de door den betrokkene laatstelijk van Gouvernementswege genoten inkomsten.

Sluiten