Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

589

zijn, ingaan met de maand volgende op die, waarin het geneeskundig certificaat is afgegeven, tenzij uit dat certificaat blijkt dat de physieke ongeschiktheid eerder bestond, in welk geval er geen bezwaar tegen bestaat om den datum van ingang op dezelfde wijze door dat vroeger tijdstip te regelen.

Door het vorenstaande' te Uwer kennis te brengen, met verzoek om de onder Uw Departement ressorteerende dienstchefs daarvan v.z.n. mededeeling te willen doen en onder aanteekening voorts dat het de bedoeling van den Gouverneur Generaal is dat de nieuwe beginselen terstond, dus ook ten aanzien van hen die thans reeds uit hunne betrekking zijn ontslagen, doch wie nog geen pensioen werd toegekend, in toepassing worden gebracht, heb ik de eer aan van Zijne Excellentie bekomen bevelen te voldoen.

De Wd. ls*e Gouvernements Secretaris, (w. g.) KINDERMANN.

Uitlegging van artikel 1 alinea 2 letter c en d van het Inlandsch pensioen reglement.

Circulaire Gouv. Secretaris, 20 April 1916 No. -989 aan de Hoofden der Departementen van Algemeen Bestuur en de Hoofden van gewestelijk bestuur (Bijblad No. 8485).

Het is den Gouverneur-Generaal gebleken dat onzekerheid bestaat ten aanzien van de toepassing van artikel 1 letter c en letter d van het Inlandsch Pensioenreglement op Inlandsche burgerlijke landsdienaren, die wegens ziels- of lichaamsgebreken dan wel om andere redenen voor verderen dienst ongeschikt worden geacht.

Het komt Zijne Excellentie derhalve wenschelijk voor om ter zake eenige regels aan te geven, welke bij de toekenning van pensioen op den voet van een der aangehaalde bepalingen dienen te worden gevolgd. J)

Bij de overweging van de vraag of pensioen kan worden toegekend aan een Inlandsch burgerlijk landsdienaar, die nog

') Zie omtrent het tijdstip van ingang der pensioenen de in Bijblad No. 8421 opgenomen, tot de Hoofden der Departementen van Algemeen Bestuur gerichte circulaire van den wd. lsten Gouvernements Secretaris van 11 November 1915 No. 2793.

Sluiten