Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

590

geen dertig jaren dienst heeft en die, hetzij hij nog actief dient, dan wel reeds eerder uit zijne betrekking is ontslagen, voor verderen dienst niet geschikt wordt geacht, zal in de eerste plaats moeten worden nagegaan of toepassing kan plaats vinden van artikel 1 letter d van het Inlandsch pensioenreglement, hetwelk door engere omschrijving eene meer beperkte strekking heeft dan letter c van dat artikel.

Om voor pensionneering op den voet van artikel 1 letter a in aanmerking te komen moet de ambtenaar minstens vijf jaren dienst hebben en dooi welbewezen ziels- of lichaamsgebreken belet worden langer te dienen. Voorts moet, bijaldien hij reeds vroeger uit de betrekking mocht zijn ontslagen, vast staan dat die lichamelijke ongeschiktheid reeds bestond öp het tijdstip van het ontslag uit de betrekking dan wel, wanneer het ontslag uit de betrekking wegens ziekte plaats had, dat die ziekte daarna is blijven voortduren en ten slotte tot de algeheele afkeuring geleid heeft. Andere eischen worden ten deze niet gesteld, zoodat aan een Inlandsch ambtenaar, die daaraan voldoet, zelfs na verloop van tien of twintig jaren na een hem verleend ontslag uit de betrekking, pensioen kan worden verleend met toepassing van artikel 1 letter d van het pensioenreglement.

Valt een ambtenaar niet in de termen voor pensionneering op den voet van letter d, dan kan de mogelijkheid worden overwogen van toepassing van artikel 1 letter c van het Reglement.' Ten aanzien van die ambtenaren, welke op het tijdstip dat hunne pensionneering aan de orde wordt gesteld, nog actief dienen, zoodat ontslag en pensionneering samenvallen, zal ten deze in het algemeen geen twijfel kunnen bestaan. Daarvoor kan wel reden aanwezig zijn wanneer het betreft eene aanvraag om pensioen van een Inlandsch landsdienaar, die reeds geruimen tijd tevoren uit de betrekking werd ontslagen. Immers de band welke tusschen Inlandsche landsdienaren en het Land bestaat is veel losser dan ten aanzien van Europeesche ambtenaren het geval is. Zulks uit zich bijvoorbeeld daarin, dat een Inlandsch ambtenaar om uit zijne betrekking wegens ziekte te worden ontslagen, geen geneeskundige verklaring behoeft over te leagen, terwijl voorts, in tegenstelling met Europeanen, een Inlanc^r ook eenvoudig op verzoek uit de betrekking kan worden ontslagen en dan, ingevolge Bijblad No. 6648, zonder eenige tijdgrens in den staat van uit de betrekking ontslagen landsdie-

Sluiten