Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

592

Door het vorenstaande te Uwer kennis te brengen en uwer Excellentie te verzoeken met het daarin voorkomende in

UHoogEdelGestrenge

den vervolge rekening te willen houden, heb ik de eer, van bekomen bevelen mij te kwijten.

De lste Gouvernements Secretaris,

(w. g.) KINDERMANN.

Tijdelijke werkzaamstelling van gepensionneerde Inlandsche landsdienaren geeft geen aanspraak op verhooging van het hun toegekend pensioen (miss. van den lsten Gouvernements Secretaris gericht aan den wden Directeur van Onderwijs en Eeredienst van 24 Augustus 1916 No. 2133jlll A^).

Ten vervolge van mijn schrijven van 22 Februari j.1. No. 418 heb ik de eer, op last van den Gouverneur-Generaal, UHoogEdelGestrenge mede te deelen dat nader door Zijne Excellentie is beslist dat gepensionneerde burgerlijke Inlandsche landsdienaren op grond van tijdelijke werkzaamstelling na hunne pensionneering geen aanspraak kunnen maken op verhoog.ng van het hun toegekend pensioen.

Aan enz.

TIJDELIJKE SCHORSING VAN PENSIOEN ENZ. VAN VEROORDEELDEN.

Kon. besl. 8 juni 1905 No. 60 (Stbl 1905 No. 528). Wij WILHELMINA enz. (gewoon hoofd).

Hebben goedgevonden en verstaan:

Met intrekking van alle daarmede strijdige voorschriften, te bepalen als volgt:

Een ten laste van de Indische geldmiddelen gepensionneerde, gegageerde of onderstand genietende Inlander, die in Nederlandsch-Indiƫ is veroordeeld tot ten arbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon voor den tijd van drie maanden of tot eenige zwaardere straf, mist, gedurende den tijd dat hij zijne straf ondergaat of zich door de vlucht

Sluiten