Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

598

aanstelling door de autoriteit, die het voorschot heeft verleend, daarvan schriftelijke mededeeling moet worden gedaan aan de autoriteit, die voor de aanzuivering zorgen moet.

3. De terugbetaling van het voorschot heeft plaats door inhouding,

indien de Landsdienaar bezwaard is met een bij hem inwonend gezin van een vierde,

anders van een derde gedeelte van het traktement,

te beginnen met de derde maand, over welke op de nieuwe standplaats traktement wordt genoten.

De voorschotten, welke bij ontslag uit de betrekking of uit 's Lands dienst, met onderstand of pensioen, onaangezuiverd zijn gebleven, worden in dezelfde verhouding van een derde of een vierde gekort van het bedrag van den onderstand of het pensioen.

Bij overlijden of bij ontslag uit de betrekking of uit 's Lands dienst, zonder onderstand of pensioen, wordt het geheele voorschot of het daarvan onaangezuiverd gebleven gedeelte in eens teruggevorderd.

4. Wanneer een vroeger genoten voorschot nog niet is aangezuiverd, kan geen nieuw voorschot worden uitbetaald, dan met verrekening van het overschot van het vroegere voorschot met het latere.

5 Geen voorschot wordt verleend wanneer de belanghebbende inmiddels ontslag uit 's Lands dienst dan wel ontslag uit de betrekking wegens andere redenen dan ziekte heeft gevraagd of verkregen of daarvoor is voorgedragen, of eene aanzegging heeft ontvangen om binnen een bepaalden tijd een verzoek om ontslag uit 's Lands dienst in te dienen.

6. Deze voorschriften doen niet te kort aan de vastgestelde of nader vast te stellen regelingen ten opzichte van het inlandsch personeel bij den aanleg èn de exploitatie van Staatsspoorwegen.Afschrift enz.

Gouv. besl. 16 November 1915 No. 37 (Stbl. 1915 No. 655.) Gelezen enz.

Is goedgevonden en verstaan: Te bepalen dat:

Sluiten