Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

600

ONDERSTAND AAN GESCHORSTE INL. AMBTENAREN.

ƒ. Circ. Dir. B. B. 21 April 1903 No. 2452 aan de Hoofden van gewestelijk bestuur, except die der Vorstenlanden (Bijbl. No. 5869). f|||

Ingevolge ter zake bekomen opdracht J) heb ik de eer UHoogEdelGestrenge mede te deelen, dat door.de Regeering besloten is om in gevallen van schorsing van Inlandsche ambtenaren, aan hen, met inachtneming van het onderstaande gedurende den tijd der schorsing onderstand uit te keeren.

De Gouverneur-Generaal is nl. van oordeel dat het in het algemeen niet wenschelijk kan worden geacht om geschorste ambtenaren geheel buiten Landsinkomsten te laten, wanneer het mocht blijken dat zij gedurende den schorsingstijd eene geldelijke tegemoetkoming van den Lande niet kunnen ontberen.

Voor geschorste Inlandsche ambtenaren zoude daarom hetzelfde beginsel kunnen worden aangenomen, hetwelk ten aanzien van geschorste Europeesche ambtenaren pleegt te worden gevolgd, nl. dat al dadelijk na de schorsing een maandelijksche som, iets minder bedragende dan één derde van het laatstelijk genoten activiteitstraktement, aan den geschorsten ambtenaar wordt uitbetaald, indien deze zelf om eenigen onderstand verzoekt en hij geen eigen middelen bezit om voldoende in zijn onderhoud te voorzien. Voor Inlandsche ambtenaren zou bovendien nog het gewone voorbehoud dienen te worden gesteld dat zij geen familiebetrekkingen hebben in staat en genegen om zich met hun onderhoud te belasten.

Na afloop der schorsing wordt dan de eventueele genoten onderstand verrekend met het over het schorsingstijdvak c. q. nader toe te kennen bedrag aan traktement of onderstand bij wijze van wachtgeld.

Ten aanzien van de toekenning van laatstbedoelde inkomsten zou de Gouverneur-Generaal voorts de volgende regelen in toepassing willen zien gebracht.

Den ambtenaar, van wien na een plaats gehad hebbende schorsing met absolute zekerheid gebleken is dat hij geheel zonder schuld is, wordt het volle bedrag van zijn act.vitettstraktement over den duur der schorsing uitbetaald.

i) Miss. Gouv. Secr. 16 Maart 1903 No. 880.

Sluiten