Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

607

behield Zich de vrijheid voor om, indien de rechter zich over de schuld van den beklaagde had uitgesproken, van den gestelden regel af te wijken en den betrokkene toch oneervol uit 's Lands dienst te ontslaan..

Sedert werd de hierbedoelde gedragslijn nog nader in dien zlfi gewijzigd, dat de Regeering Zich voorbehield oneervol ontslag te verleenen, indien niettegenstaande de vrijspraak of het ontslag van rechtsvervolging, uit de processtukken de schuld van den betrokkene duidelijk was gebleken.

Resumeerende, geldt dus met betrekking tot het verleenen van ontslag uit 's Lands dienst aan ambtenaren, die vooreenig feit strafrechtelijk worden vervolgd, thans de regel, dat ingeval van vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging, het ontslag eervol wordt verleend, tenzij de rechter zich over de schuld van den beklaagde heeft uitgesproken of uit de processtukken diens schuld duidelijk blijkt, in welke gevallen de Regeering Zich voorbehoudt het ontslag oneervol te doen zijn.

Deze gedragslijn wenscht de Gouverneur-Generaal niet langer te zien gehandhaafd. Daargelaten dat tegen bedoelden regel is aan te voeren dat deze hinkt op twee gedachten, waar hij immers steunende op de praemisse dat de Regeering in eerbied voor het rechterlijk gewijsde wenscht vóór te gaan, Haar tevens vrijheid laat met de beslissing van den rechter in bepaalde gevallen geen rekening te houden, is den Landvoogd meermalen geb eken, dat eene consequente toepassing tot onbillijkheden aanleiding geeft.

Vooreerst, omdat tal van ambtenaren, verdacht van fraude of eenige andere strafbare tekortkoming in hun ambtelijken dienst om welke redenen dan ook, niet strafrechtelijk vervolgd worden en zich oneervol ontslagen zien voor feiten, die, waren zij voor den rechter gebracht, allicht niet bewezen zouden zijn, hetgeen naar voornoemden regel in de meeste gevallen een eervol ontslag ten gevolge zou hebben.

En in de tweede plaats; omdat mede de gevallen niet zeldzaam zijn dat op goede gronden aan een ambtenaar meerdere feiten kunnen worden ten laste gelegd, waarvan slechts een enkel Strafrechtelijk vervolgd kan worden, en vrijspraak of ontslag van rechtsvervo ging ter zake van dat ééne feit moeilijk logisch een eervol ontslag kan motiveeren, met voorbijgang van de overige LlTl "ietbeWijsbaar ge°°rdeelde feiten, gezwegen van de mogehjkhe.d dat uit het strafgeding, hoezeer ten voordeele van

Sluiten