Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

621

eerst in tijdelijken dienst te zijn geweest, in vasten dienst overgaat en na meer dan vijf jaren vasten dienst physiek ongeschikt wordt, heeft weliswaar wegens zijn vasten dienst aanspraak op pensioen,, doch vaak, wegens zijn korten vasten diensttijd slechts tot een gering bedrag.

Daarom werd tot dusverre in zoodanige gevallen steeds nagegaan wat voor den betrokkene voordeeliger was: toekenning van pensioen over den vasten diensttijd dan wel van onderstand over den geheelen diensttijd (dus met inbegrip van den vasten dienst), naar den hiervoren bedoelden maatstaf van vier vijfde van het pensioen over een gelijk aantal dienstjaren.

In afwachting van eene aanhangige herziening van het Inlandsch pensioenreglement wenscht de Gouverneur-Generaal met evenbedoelde practijk te zien voortgegaan, met dien verstande dat, waar door den overgang in vasten dienst, het verband tusschen werkgever en werknemer van karakter is veranderd, in deze gevallen bij de toekenning van onderstand billijkheidshalve niet met een termijn van 30 jaar rekening behoeft te worden gehouden, doch dat steeds bij een vasten diensttijd van ten minste 5 jaren onderstand kan worden toegekend, indien dit voor den betrokkene voordeeliger is dan de toekenning van pensioen.

Door het vorenstaande te Uwer kennisse te brenqen en

Uwer Excellentie

u Hoog EdeiGestrenge te verzoeken met de daaruit blijkende zienswijze van den Gouverneur-Generaal in den vervolge rekening te willen houden, heb ik de eer, van bekomen bevelen mij te kwijten.

De wde lste Gouvernements-Secretaris, (w.g.) KINDERMANN.

Sluiten