Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVI

Blz.

koolzuurhoudende wateren en het daarop uit te oefenen toezicht 524

Vergoedingen voor reis- en verblijfkosten bij dienstreizen

per eigen automobiel 529

Rentelooze voorschotten voor de aanschaffing van een auto. 535 In hoever de zorg voor den geneeskundigen dienst in zelfbesturend gebied als een Regeeringsplicht is te beschouwen dan wel de landschapskassen de uitgaven moeten

bekostigen 538

Overgang van landsdienaren in dienst van een zelfbestuur. 539 Onderhuur bij aanwerving van personeel voor 's Lands dienst. 541 Vaststelling van een leeftijdsgrens voor opneming van Europeanen en met dezen gelijkgestelden in vasten burgerlijken dienst 541

Aanzegging aan ambtenaren om eervol ontslag uit 's Lands

dienst aan te vragen 542

Datum van ingang van een ontslag uit 's Lands dienst .. 544 Aanwijzing van de betrekkingen bij den B. G. D., welke bij verlof van de bekleeders daarvan naar Europa voor niet langer dan een jaar, tijdelijk worden waargenomen 545

Verlof bij zwangerschap s 545

In de certificaten voor binnenlandsch verlof den aard of de naam van de ziekte niet meer te vermelden ...... 546

Verl oven naar Europa buiten bezwaar van den Lande aan

tijdelijke landsdienaren 547

Binnenlandsche verloven aan personeel van den B. G. D. 548 Ziekteverloven voor tandheelkundige behandeling ...... 550

Tijdelijke voorziening in vacatures ; 551

Toekenning van eene tegemoetkoming aan gehuwde mannelijke personen, die ten behoeve van 's Lands burgerlijken dienst in Ned. Indië worden uitgezonden 552

Ziekenhuisverpleging van zieke Inlandsche beambten bij de

Staatsspoorwegen '. 553

Drukken van wetenschappelijke werken 554

Verzenden van Regéeringstelegrammen 555

Afgifte van vrijbiljetten ten behoeve van het geneeskundig- en verplegingspersoneel,'verbonden aan vereenigingen en stichtingen welke zich o. m. ten doel stellen het kosteloos behandelen of verplegen van behoeftige zieken 557

Sluiten