Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

hospitaal voor lijders aan besmettelijke ziekten te Semarang, gedurende het jaar 1917 te voorzien in eigen beheer.

Blz. 193. Bij Gouv. Besl. van 2 Januari 1917 No. 15 is bepaald dat van § [, ten le van de Bepalingen betreffende de bestemming der Inlandsche ziekeninrichtingen buiten de drie hoofdplaatsen van Java het bepaalde onder letter e. wordt gelezen als volgt: „e. mindere schepelingen der Gouvernements Marine op plaatsen, waar geen militaire ziekeninrichtingen zijn; voorts het overig vast Inlandsch en daarmede gelijkgesteld personeel behoorende tot den dienst van Scheepvaart, welks inkomen hoogstens ƒ 150— 'smaands bedraagt, evenwel alleen voor zoover hiertoe "in de ziekeninrichting naar het oordeel van den beheerenden geneesheer gelegenheid bestaat."

Blz. 194. Personeel ziekenloods te Bangli (Bali en Lombok) Staatsblad 1916 No. 162 (artikel 5, sub X, 2de lid) en Gouv. Besl. 27 December 1916 No. 25.

Voor de hieronder genoemde ziekeninrichtingen is machtiging verleend om in de behoefte aan voeding voor de zieken enz. gedurende 1917 te voorzien in eigen beheer.

Ziekeninrichtingen in de residentie Pasoeroean (Gouv. Besl. van 13 December 1916 Nov 15).

Ziekeninrichtingen te Bondowoso, Besoeki, Djember en Sitoebondo (Besoeki) Gouv. Besl. 16 December 1916 No. 3).

Hoofdstuk IV. Bij Stbl. 1916 No. 721 zijn in de „Bepalingen omtrent kostelooze genees- en verloskundige Gouvernements hulp aan Europeanen de volgende wijzigingen aangebracht.

Blz. 245. Artikel 1, letter b. wordt gelezen: „de gewezen Europeesche burgerlijke landsdienaren, wier landsinkomen hoogstens ƒ 150 — 's maands bedraagt".

Blz. 248. Artikel 2, letter b. wordt gelezen: „de vrouwen der gewezen Europeesche burgerlijke landsdienaren, wier landsinkomen hoogstens ƒ 150.— 'smaands bedraagt".

Blz. 250. Artikel 1, lid 1 van de „Voorschriften voor de toepassing der bepalingen omtrent kostelooze genees- en verloskundige hulp aan Europeanen" wordt ingevolge bovenaangehaald Stbl. nader gelezen als volgt:

„Onder het landsinkomen, bedoeld in de bij A en B vastgestelde bepalingen, worden verstaan alle traktementen en alle

Sluiten