Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5

(2) De invoer van de onder c. van het eerste lid van dit artikel vermelde gereedschappen is behalve aan de in dat lid bedoelde apothekers, geneeskundigen en veeartsen mede toegestaan aan andere geneeskundigen, aan personen bevoegd tot het uitoefenen van de tandheelkunde en aan veeartsen op plaatsen waar eene apotheek gevestigd is.

ARTIKEL 2. ') ' Ten behoeve van ééne apotheek of door één geneeskundige of door één persoon bevoegd tot het uitoefenen van de tandheelkunde of door één veearts mag van een of meer van de in artikel 1 genoemde stoffen of gereedschappen, waarvan de invoer overeenkomstig dat artikel geoorloofd is, telkenmale niet meer worden ingevoerd dan de hoeveelheid of het aantal, waaraan behoefte bestaat, welke behoefte bij eiken voorgenomen invoer vastgesteld wordt door eene schriftelijke verklaring, voorzooveel betreft apothekers, geneeskundigen of personen bevoegd tot het uitoefenen van de tandheelkunde, van een Inspecteur van den burgerlijken geneeskundigen dienst of van den Dirigeerenden of Eerstaanwezenden Officier van Gezondheid van de afdeeling of het gewest waarin de, plaats van bestemming gelegen is, en voor zooveel veeartsen betreft, van den Inspecteur van den burgerlijken veeartsenijkundigen dienst.

ARTIKEL 3.

(1) Van eiken voorgenomen invoer van een of meer van de in artikel 2 bedoelde stoffen of gereedschappen door de daartoe bevoegd verklaarde personen, wordt door hen schriftelijk mededeeling gedaan aan het tolkantoor van invoer, of waar zoodanig kantoor niet bestaat, aan het Hoofd van plaatselijk bestuur.

(2) Die mededeeling bevat eene onder aanbod van eede afgelegde verklaring dat de stoffen of gereedschappen uitsluitend voor geneeskundig gebruik bestemd zijn, zoomede eene opgave van den aard en het gewicht van de in te voeren stof of van den aard en het aantal der in te voeten gereedschappen, en gaat vergezeld van de in artikel 2 voorgeschreven verklaring welke na gemaakt gebruik wordt teruggezonden.

(3) Van den aard en het gewicht of het aantal der ingevoerde stoffen of gereedschappen wordt bij het tolkantoor van invoer of door het Hoofd van plaatselijk bestuur aanteekening gehouden. SfiP^

') Staatsblad 1917 No. II.

Sluiten