Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

ARTIKEL 4. (i)

(1) Mede onverminderd de ter zake bestaande of nader uit te vaardigen verbodsbepalingen is aan de in het eerste lid van artikel 1 bedoelde personen ook toegestaan het bezit, het in eigendom of in voorraad hebben, het vervoer, de bereiding of vervaardiging en de verkoop van alle in dat artikel vermelde stoffen en gereedschappen, bestemd voor geneeskundig gebruik, evenwel met dien verstande dat, voor zoover veeartsen betreft, hiervan zijn uitgesloten de in dat artikel bedoelde middelen om het opiumgebruik af te wennen.

(2) Het bezit, het in eigendom of in voorraad hebben en het vervoer van alle in artikel 1 genoemde stoffen en gereedschappen is, voorzoover noodig om hen in de gelegenheid te stellen die persoonlijk toe te dienen of aan te wenden, bovendien toegestaan aan de in het tweede lid van dat artikel bedoelde personen, zoomede aan beheerders van particuliere ziekeninrichtingen als vermeld onder a van het volgende artikel, met dien verstande dat voor anderen dan geneeskundigen van deze vergunning zijn uitgesloten de in het eerste lid van artikel 1 bedoelde middelen om het opiumgebruik af te* wennen.

ARTIKEL 5. x)

(1) De in het eerste lid van artikel 1 bedoelde personen mogen de in dat artikel genoemde stoffen en gereedschappen bestemd voor geneeskundig gebruik aan niemand anders verkoopen dan aan:

a. le elkander;

2e • de in het tweede lid van artikel 1 bedoelde personen;

3e beheerders van particuliere ziekeninrichtingen, welke daarvoor naar het oordeel van den Chef van den burgerlijken geneeskundigen dienst in aanmerking komen, met dien verstande dat voor zooveel geen verkoop aan apothekers of aan geneeskundigen plaats heeft;

van de bij dit lid verleende vergunning tot verkoop zijn uitgesloten de in het eerste lid van artikel 1 bedoelde middelen om het opiumgebruik af te wennen;

b. anderen, aan wie die zaken op de gebruikelijke wijze door een bevoegd geneesheer zijn voorgeschreven.

(2) Het bezit van de in het eerste lid van dit artikel be-

!) Staatsblad 1917 No. 11.

Sluiten