Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

doelde stoffen en gereedschappen door de aldaar onder b. bedoelde personen is alleen dan wettig, wanneer dezen het bewijs leveren dat die zaken hun op de daar aangegeven wijze geleverd en voorgeschreven zijn.

ARTIKEL 6.

Bij openbaren verkoop van eene apotheek mogen de daarin aanwezige, voor geneeskundig gebruik ingevoerde of aangemaakte stoffen en gereedschappen als bedoeld in artikel 1, eveneens verkocht worden. Voor dat geval wordt een en ander behandeld als vergiftige zelfstandigheden en is de verkoop daarvan onderworpen aan de voorschriften in artikel 82 van het Reglement op den burgerlijken geneeskundigen dienst in Nederlandsch-Indiƫ, met dien verstande dat de in artikel 1 bedoelde middelen om het opiumgebruik af te wennen niet aan veeartsen mogen worden verkocht.

ARTIKEL 7. *)

(1) De apothekers, geneeskundigen en veeartsen, bedoeld in het eerste lid van artikel 1, houden een afzonderlijk register aan, waaruit te allen tijde kan blijken hoe groot de restant voorraad is van elk der in dat artikel genoemde stoffen en gereedschappen. In dat register, waarvan het model voor apothekers en geneeskundigen door den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid en voor veeartsen door den Directeur van Landbouw wordt vastgesteld, moet voor elke stof of voor elk soort spuitje of ander gereedschap, bestemd voor het toedienen van onderhuidsche inspuitingen met morphine en dergelijke verdoovende middelen, onder afzonderlijke hoofden worden vermeld:

X. de hoeveelheid, stof of het aantal gereedschappen in bezit, ingevoerd en door koop verkregen en de hoeveelheid stof door omzetting verkregen;

2. de datum van invoer of verkrijging;

3. van wien de stof'of het gereedschap afkomstig is;

4. van waar de stof of het gereedschap afkomstig is;

5. door wien en op welken datum de verklaring bedoeld in artikel 2 werd afgegeven;

l) Staatsblad 1917 No. 11.

Sluiten