Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tradities als aan ketens. En zoo dikwijls hij niet het gewicht van zijn persoonlijkheid nusbruikte, om het werk van anderen te verpletteren, was het alleen om de hem dierbare tradities, die hij daar zag beleden. Zoo zijn de decadenten van Mendelssohn en Schumann voor zijn toorn gespaard gebleven, en hunne decadenten tot in den vijfden en zesden graad tot op onze dagen; en zijn beste verdienste was zeker nog die, te begrijpen dat Brahms en Rubinstein, Bruch en Hol niet met dezelfde maat mochten worden gemeten als Wagner. O ja, hij was „een man uit één stuk"!

X

De samenhang tusschen het individueele van de persoonlijkheid en het algemeene van den tijd is hier misschien niet zoo moeilijk te vinden.

Hier zijn paren van evenwijdige lijnen.

Is het vreemd, dat de man die de kunst van Wagner haatte, ook het sentiment miste voor „de ouden"? Voor de rijke polyphone kunst der religieuse extase van Italianen en Nederlanders der 16e eeuw? Is het vreemd, dat een Hollander uit den tijd, waarvan behalve de namen van Potgieter en nog enkele litteratoren, geen andere altisten meer van beteekenis voor onzen tijd zijn dan Israëls, Alberdingk Thym en Cuypers, moet het ons verwonderen, dat een Hollander uit dien tijd niet het gevoel had voor oude zieleteekenen, voor het gelooven, denken en

z8

Sluiten