Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schijn te zoeken; en wie geen andere ervaring erkenden, dan die der zintuigelij ke waarneming, die steeds het veranderlijke leert, die maakten de Beweging tot hunnen god.

En ook het verleden aanschouwde, sinds de heerschappij van Hegels philosophie, deze eeuw van uit de categorie van het Worden, de Historie niet als een geheimzinnig, niet ontcijferbaar teekenschrift der goddelijke wijsheid, maar als „het zichzelf-verwezenlijkende Begrip" en het zich door hare historieschrijvers weven het blinkende kleed van den waan, alsof de tocht van het menschdom uit de onbewustheid naar het bewuste een onverbiddelijke rechte weg, alsof hare decadence het eind-doel en de bestemming der menschheid ware geweest.

Uit de Categorie van het Worden heeft zich de menigte de leuzen geschapen en begrippen gevormd der zegepralende democratie, de leuzen van Vooruitgang en Verlichting, totdat zij eindelijk hare orgieën vierde, toen een der grootste moderne sophisten als resultaat zijner philosophie een toekomst voorspelde, waarin de menschheid door volkomen-bewuste overgave aan de wereldevolutie, met bewustzijn haar toekomst zou bouwen.

In Nietzsche woedde de strijd zóó fel, dat het weefsel scheurde vaneen van zijn geest, die was als de zichzelf verterende slang van den boom der kennis. Geen proefde bitterder de vruchten van dezen boom, alle ziekten van ziel en geest hebben in hem het felst gewoed, een strijd van godhaat en dichterliefde, van kritische rede en dweepzieke

60

Sluiten