Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

droom-uit-vcrlangen en allen het zagen, die uit kracht van hun nood en verlangen dichters werden der toekomst, van den uit den ban des tijds verlosten mensch in zijn „eersten natuurlijken staat", het legendarische leven van vóór de Historie en vóór het uit verdragen en verbintenissen opgebouwde maatschappelijke leven. In Siegfried nu had de visie van het Wordende Leven, die de essentie was van Wagner's wezen — de oorsprong van zijn prozawerk evenzeer als van zijn onwrikbaar geloof in de Revolutie — haar hoogst geluk genoten, tot op Siegfried schijnt Wagner's werk litterair en muzikaal een voorbereiding en een zwerftocht te zijn, om dit type te vinden van opperste en tegelijk bewustlooze vrijheid.1)

Totdat Nietzsche „den grootsten en dappersten"2) wijken zag naar het sombere rijk der askese, de verkondiging vernam der groote occidentale moeheid en van het Weten-uit-Medelijden — toen brak hem het hart, ging hij ver weg naar het zuidelijke land, naar nevel- en rimpellooze luchten, ging hij te graven diep in zich zeiven, borend te zoeken de onveranderlijke kern onder de immer verkleurende huid der dingen, met ascetische gestrengheid zoekend het onveranderlijke in de eeuwig wisselende enkele dingen3), de zielegeheimenissen, een chemie der gevoelens. En met den microscoop zijner rede en observatie

x) Wagner, Ges. Schriften IV, p. 100. *) Nietzsche, Morgenröthe.

*) Nietzsche, Menschliches, Alzumenschliches. Morgenröthe. Die fröhliche Wissenschaft.

62

Sluiten