Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ijveriger) God der eeuwige wisseling. Hoor. hoe reeds de stemmen vergalmen zijner profeten, die riepen : „niets is blijvend dan de verandering, niets is waarlijk bestaande dan wat is door waarneming der zintuigen, God is het eeuwig vergankelijke."

Want verwelkt is de wijn van het vroegere weten op de moede lippen van dit geslacht. Walging wekt hun een god, die geen god is, een wereldmachine, gebouwd door de grauwe daglooners van het positivisme. Waar de oudste cultuur is, daar wordt ook de walging het bitterst geproefd. Zooeven nog stierf in Frankrijk de gevierde verkondiger van het bevredigingprekende lauwe leven, een door den afgod der „waarheid" begoochelde, een Waarheid, die hem geen god, en een god, die hem geen waarheid was. Heeft hij zijn God in de harten geprent van de jeugd van zijn land, dat hem eerde als Meester, of zijn niet de besten der jeugd langs zijn graf gegaan met den spot der zwijgenden, die te dun en te spits is voor woorden ? Zij, de geestelijke erfgenamen van de somptueus-ideëele kunst van Vüliers de risle-Adam, de offeraars in den glanzend-schallenden tempel der taal van Flaubert, de intiemdevote toehoorders van Verlaine en Mali armé, de jongere tijdgenooten van Huysmans, en geen hunner vreemd aan het werk van Wagner, den mystischen wereldverklanker. Want niet zonder de macht der geluidenmagie is het jonger geslacht vervreemd van het oudere, noch zonder den weerzin tegen de vergoding der wetenschap en harer dochters, het utilisme en materialisme, tegen

78

Sluiten