Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scheen in wakenden toestand, te midden der zichtbare realiteit, zooals het met de ontmoetingen van menschen ook pleegt te geschieden en wij wanen, ondanks het zeker weten des tegendeels, iemand reeds eenmaal te hebben gezien. Dit is uit het duistere rijk der onbewustheid» met betrekking waartoe al onze activiteit slechts passief is.

De muziek, die ons deze raadselachtige gewaarwording geeft, zij is het, wier idee in ons is belichaamd, wier rhythme analoog is aan dat onzer aandoeningen, en als een volk zich ontwikkelt naar dezelfde wetten als het individu, dan is het natuurlijk, dat de hartslag, dat het levensrhythme van een volk en een tijd, met meer of minder duidelijkheid nog uit zijn muziek vernomen kan worden. In geen andere kunst is het zoo duidelijk te zien, hoe wij verschillen van vroegere tijden, dan door een vergelijking van onze muziek met de oudere, XVIIde en XVIIIde eeuwsche bijvoorbeeld. Hoeveel zelfbeheersching, ja zelfverloochening is er nu niet noodig om, als men jong is, den geest van Mozarts muziek te gevoelen en te begrijpen 1 Hoe lang is niet de weg, om tot de rust te geraken, waarin men alleen die rust kan genieten!

Hoe spreekt ons thands in de spanning eener Zware en rustelooze jeugd de ruischend-extatische klank van Wagners orkest zoo stillend, zoo bekend en bijna vertrouwelijk tot het gemoed. En bijna zou men gelooven, dat het nu opgroeiend geslacht door Wagner terug, zijn weg naar Beethoven zou moeten vinden — naar Beethoven,

94

Sluiten