Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bladen ons bij wijlen rekenschap trachten te geven van deze en dergelijke muzikale problemen. Want ook hierin zal een juist inzicht tot grooter blijdschap ons geleiden, en daar het ons slechts om de ideeën te doen is. van de personen zoo min mogelijk gewagen, of, waar dat noodig zou zijn. zoo goed als geen rekening met hen houden.

Tot hen, wier gemoed nog een opene bladzijde is, zullen deze regelen gericht zijn, want zij zijn de Toekomst, die te vreezen zooveel is als zich gereed te maken, onbeweend ten grave te dalen.

II

Het is niet om hare (mogelijke) absolute juistheid, dat in het hieraan voorafgaande de woorden van Nietzsche werden genoemd over de nieuwe zielenbeweging, die Wagner van den hoorder verlangde, maar enkel om, nu er zoovéél over dezen grooten onbegrepene wordt gesproken, dat zijn woord over zijn leerlingen, „zij prijzen mij allen, maar niemand denkt aan mij" tot waarheid schijnt te zullen worden, nu hij van officieele (academische) zijde ons als een monstrum wordt voorgesteld, in een hoogst lauw en weinig eerbiedig boekje, waarin over de voor de verdere ontwikkeling van den philosoof zoo beslissende breuk met Wagner met zeldzame Hchtvaardigheid heen wordt gesprongen — „Fr. Nietzsche" door prof. van der Wijck, — het is om de buitengewone subtiliteit van voelen en denken, de zeldzame muziekintüïtie te doen gevoelen en als proeve van onschoolsche, innig-ware muziek-

99

Sluiten