Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

merker — gelijk een der redenaars op die bijeenkomst deed — dat Cuypers door zijn tijdgenooten werd gewaardeerd, en het jongere geslacht niet van hem vervreemd is.

Want zijne tijdgenooten hebben hem niet begrepen, omdat het zoo goed als onmogelijk is voor onproductieven, een' schepper te begrijpen, maar nog meer, omdat zij de geestesverwantschap misten en de voeling met het algemeen-katholieke in den ruimsten zin van het woord, het geestelijk milieu, waaruit Cuypers voortkwam, een niet Hollandsch-Protestantsche, maar Gallo-GermaanschKatholieke luchtstroom in de historische romantiek, welke laatste hier te lande een eenzijdige Vereering van „den worstelstrijd der vaderen" nauwelijks te boven gekomen is.

Met het begin van het tweede keizerrijk in Frankrijk en de historische romantiek in Holland, toen de oude achttiende-eeuwsche traditie van burgerlijke bouwkunst in Holland verkwijnde, was de verschijning van Cuypers, en naast hem die van Alberdingk Thym, in het drooge, burgerlijke, academisch-pedante Holland het morgenrood eener wedergeboorte. En daarom is het beter de Zeldzame wils- en geestkracht van „den wijzen bouwmeester" van het rijksmuseum lief te hebben, die ondanks miskenning, afgunst, partij-haat en wanbegrip, onwankelbaar en met onbreekbaar geloof in zijn zending zijn weg ging, dan hem al te heftig te laken, dat zijn werk een anderen geest zoude ademen dan de schilderkunst onzer zeven* tiende-eeuwers. Want vooreerst is die kunst niet de geheele erfenis onzer voorvaderen en ver-

xi6

Sluiten