Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

initiator, als een noodwendigheid in de natuur, al mocht hij „de luiheid" en „de genotzucht" met de overweging verbloemen, dat velen geroepen zijn maar weinigen uitverkoren om hun streven met de opperste eer der Daad te bekronen, — de jeugd van nu en die der toekomst zal liefdevoller zijn werk gedenken dan zijne tijdgenooten bij machte waren te doen, en het zal met alleen aan de meerdere duurzaamheid zijner werken, noch ook uitsluitend aan de ideeën waarvan zij de dragers zijn, maar ook aan de magische kracht moeten worden geweten, die van ieder op waarheid gegrondvest bouwwerk de oorsprong en tevens het gevolg kan geacht worden.

Hij had „beginselen", die hem de waarheid golden en waarover met hem met te twisten viel, uit liefde voor welke geen zelfopoffering hem te zwaar was. Maar hij wist ook, dat men alleen door die zelfopoffering de vrijheid deelachtig werd, waaruit hem die allesomvattende zin was geboren „voor het Noorden als voor het Zuiden, voor den zomer als voor den winter", de vrijheid, „die niemand een ander kan geven, maar ieder voor zich zelf moet veroveren, zonder welke het niet mogelijk is, het hoogste te bereiken."

Zoo stond bij, een andere Frederik Barbarossa, en sprak met den krachtgloed der jeugd, zoodat het scheen alsof de tijd geen macht had gehad over dit leven en zijne liefde, zoo stond hij hoog en recht in den fier en trots van een edel verleden, overwelfd door het geweldige bouwwerk, dat eens uit zijn geest was gerezen om „een paleis te zijn voor het Volk".

xi8

Sluiten