Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Welwillend aanvaardde hij de hem gebodene huldiging, niet als geldend hem persoonlijk, maar „de beginselen van goddelijken oorsprong", die hij verkondigd had voor zijne leerlingen, zooals hij ook de inroeping van de hulp der toonkunst bij die plechtigheid wilde beschouwen als „hulde aan de Eenheid der Kunsten"

En wie zoo naar waarheid sprak van zich zelve, bóven zijn dwalingen bouwde hij óp de zware of tengere maar steeds trotsche torenen, ter eere van wat hij het hoogste kende, en, dienend in deemoed de hem heilige beginselen, gaf hij zijn tijdgenooten het zeldzame schouwspel van een bouwmeester, die belijdend de Eenheid der Kunst, de Eenheid van Kunst en Leven, en „de Schoonheid als afstraling der Waarheid", zijn leven stelde tot een hecht bouwsel van reine en dappere daden.

Ons nu gaf hij het zieleversterkende voorbeeld van Trouw-in-Liefde, Kracht-in-Geloof en Wijsheid-in-Kunnen, Hij, de stichter van een —» nieuw Amsterdam naast „de oude en wijdvermaarde stad", een nieuw Amsterdam onder het schutspatronaat van Joost van den Vondel.

23 Mei 1895,

*) Uitgevoerd werd het voor deze gelegenheid door Alphons Diepenbrock gecomponeerde 5-stemmige a cappella-koor „Caelestis Urbs Jerusalem", in 1923 uitgegeven door het „Alphons Diepenbrock-Fonds".

119

Sluiten