Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zwakken te geven* „Zij kunnen ons slechts geduld leeren en hun goede gezindheid aanbieden om van ons te ontvangen, maar eerst van da Vïnci zal hun de gave der meditatie komen," „Celui-la, on ne saurait trop 1'admirer, car poussant a ce degré la compréhension des causes, il a donné a rintelligence une valeur morale." Daarom wil hij nog boven den eersten schijn, een tweeden, innerhjken, alleen voor zijn eigen geestesoog ontwaarbaren.Want hij kent het geheim en bezit de helderziendheid der Joconde en van de jeugdige helden van da Vinci's teekeningen, deze „ware overwinnaars van de realiteit en den leugen", wier raadselachtige glimlach en kalmte Zoo natuurlijk is bij hem, „die de voorstelling kent, welke de menschen zich hebben gevormd van de wereld, en die van den anderen kant, krachtens zijn begrip van de wetten des heelals, al die aandriften bij hun waren naam weet te noemen, die achter de maatschappelijke staatsie van datgene, wat eer, roem en gerechtigheid heet, de beweeggronden zijn."

Aldus sprekende tot hunne geestesverwanten, brengen Leonardo's geheimzinnige types de idee van wat men „dilettantisme" in wijsgeerigen zin zou kunnen noemen, in woorden: „Omdat wij de wetten van het leven kennen, en de bewegingen der hartstochten, verbaast ons geen enkele uwer tribulaties, kwetst ons geene uwer beleedigingen, verontrust ons geen enkele uwer eeuwige eeden. En deze helderziendheid brengt ons geenerlei droefheid, want het is een genoegen, om steeds xnet .methode nieuwsgierig te zijn. Maar wij

124

Sluiten