Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weters gezworven; zoodra hij daar buiten komt, dolen vaalblauwe nevelen hem om de oogen, de moed verlaat hem om dwars door al die verschrikkingen zich een weg te zoeken en met wankelen tred en angst-kloppend hart tuimelt hij terug in het bekende park der historische weterij. Er bleven hem enkele klanken in de ongeoefende ooren hangen en wat hem is bijgebleven, van dat weinige verdonkert zich weldra in zijn bewustzijn de zin — zoo citeert hij woorden van Van Deyssel in een absoluut anderen zin, dan waarin zij bedoeld waren. Hij verwart de nuances, de oorzaken en de gevolgen. Hij bestrijdt het scepticisme, als gevolg van de stijlloosheid en tuchteloosheid van het wetenschappelijk leven, zeer terecht, maar het oppervlakkige platte waardeeren van het journah'stendom en van de moderne beschaving in het algemeen, zijn wederom verschijnselen van een geheel ander karakter, al is hun oorsprong dezelfde.

Het was niet duidelijk, op wie de redenaar eenige malen doelde met nauwelijks verholen verbittering, maar waarlijk het ware hem aan te raden, als hij belang stelt in deze zaken 7-. en daaraan valt met meer te twijfelen — dat hij zijne informaties elders zoeke dan bij fraseurs als Brunetière en Bourget, en het is zeker wel te verlangen van een leeraar, die zijne leerlingen waarschuwt voor scepticisme en doctrinarisme, dat hij, bij gemis aan het eerste, niet vervalt tot het tweede. Want wat zegt het nu in dit geding, of men den dialectischen Plato naast en tegenover den mysticus kent ? Waarom zou de eerste een

134

Sluiten