Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OMMEGANGEN

In het koekje van Anton Rubinstein „de muziek en hare meesters" wordt een vraag gesteld, die de auteur bekent niet te kunnen beantwoorden. Hij is niet bij machte te zeggen, wat „kerkelijke stijl" is en kan niet beslissen, welke van de drie beroemdste Miscomposities : de Missa-Marcelli, de H-Moll Messe en de Missa Solemnis, het meest aan het ideaal van dien stijl zou beantwoorden.

Dit is niet de eenige onnoozelheid in dit soms wel aardige (waar over ondergeschikte dingen gesproken wordt, die een langzamen dood tegemoet gaan, zooals het virtuosendom), maar over 't geheel onnoozele boekje, dat niet zonder vele verbeteringen en terechtwijzingen in 't Hollandsch had moeten vertaald worden.

Maar Rubinstein's meeningen en werken waren te zeer van voorbij gaanden aard, dan dat het gewenscht of bekoorlijk ware, daarbij te verwijlen; de vraag daarentegen aangaande de verhouding van kunst en liturgie in de muziek is niet alleen in engeren zin belangrijk, maar krijgt in verband met andere problemen (die van de verhouding van het ethische tot het aesthetische), nog een hoogere beteekenis.

137

Sluiten