Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit nu zou een reden kunnen zijn, om van de bespreking van dergelijke dingen met wegens de op het oogenblik .hier te lande heerschende geestes-loomheid en apathie af te zien, — opdat er allerwege over gedacht en onze blik niet meer door de benauwende engte der kleine Hollandsche belangen beperkt moge worden .Want, reeds meermalen is het gezegd, de geestelijke verschijnselen hébben één en denzelfden oorsprong en één endezelfde spiritueele materie gemeen, en het is voor wie eenige voorgevoeling der toekomst bezitten, onverschillig, in welken tuin de bloemen hunner overwegingen bloeien, want zij zijn het, die trachten den Tijd in zijne bedoelingen te gemoet te komen, als dienaren van het nog onbekend onbewuste, dat, één van nature, onder vele namen gediend en geëerd wordt.

Zoo zijn er die onder de bedoelingen des Tijds

— daar zij in tegenstelling met hunne leermeesters den Geest beschouwen als de bron des levens

— de bewustwording rekenen der proportiën in de eerste plaats van het moreel-intellectueele, en vandaar en daardoor van het materieele leven, dit is van den stijl in hoogeren zin des levens, wiens wezen bestaat in de grootst mogelijke (organische) eenheid der levensfunctiën, waarvan onafscheidelijk is het inzicht in de eenheid van doel en middel, het levend besef van de ondeelbaarheid van vorm en inhoud, karakter en bestemming der dingen.

Nu is ook in dit opzicht Richard Wagner, al moge hij niet in alles onze gids kunnen zijn, toch een van de zieners, die het verst in de toe-

138

Sluiten