Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De waarheid dezer voor een halve eeuw uitgesproken meening is langzaam maar ontegensprekelijk bewezen, tot zelfs door de hernieuwde en aan alle hturgische overwegingen vreemde belangsteUing voor de oude vocale polyphonie, die zich allerwegen in de laatste jaren vertoond heeft. Want het is niet Wagner, die deze dingen gedaan of gewild heeft, maar in hem als waarachtigen ziener werd de wil der toekomst bewust van zich-zelve.

Op een dergelijk verschijnsel, hoewel geheel verschillend van aard en uiting, kunnen wij ons beroemen, die in ons land de reiniging en herleving der bouwkunst aanschouwden, en het is niets dan onverstand uit ongeloof, om van deze dingen de diepere en duurzamere beteekenis te loochenen.

De kunst van Cuypers, het door hem gerealiseerde principe der rationeele (constructieve) architectuur, zijn nu eerst zich openbarende invloed op het jongere geslacht en de — hoewel misschien verre — verwantschap daarmede van het streven van der Kinderen zij hier slechts met name genoemd en voor het overige worde gewezen op het belangrijke artikel van den heer Berlage over architectuur x), om tot het algemeene principe terug te keeren, waarvan het allengs ontwakend besef reeds hierboven werd aangeduid : namelijk de wet, dat het materieele tevens een ideëele beteekenis hebbe, het ornament con-

*) Tweern. Tijdschrift. November 1895.

141

Sluiten