Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door ons opgevat, maar hij dient, van uit een zuiver-muzikaal oogpunt gezien, enkel en alleen als materiaal voor den vocalen zang en werkt slechts daardoor niet hinderlijk op onze door de muziek levend gemaakte gevoelswaarneming, dat hij ons geenszins verstandelijke voorstellingen geeft, maar, zooals zijn kerkelijk karakter dit ook bepaalt, slechts tot doel heeft, de indrukken van welbekende religieuse symbolen bij ons op te wekken/'

Het is merkwaardig, hoe deze redeneering, wier strekking is de aanwending van het koor in de 9de Symphonie op eene wijze te motiveeren, die op haar beurt weder de verdediging is van Wagner's muzikale aesthetiek, door den schrijver van een zeer belangrijk boekje ,,1'Art Wagnerien')", wordt te baat genomen, om eene scherpzinnige, maar eenigszins eenzijdige beschouwing aangaande de verhouding tusschen muziek en drama in de Götterd ammerung te bepleiten. Merkwaardiger nog is het, dat Wagner hier in het belang van zijn betoog — Beethoven, volgens Schopenhauers definitie der muziek, verklaard als voorlooper van Wagner — werkelijk zijne zeer juiste principes over den aard der ware kerkmuziek bijna onbewust weder verloochent. Want hoe kan de tekst ons aandoen „mit dem Emdrucke wohlbekannter symbolischer Glaubensformeln, wie diess auch sein kirchlicher Charakter bedingt,'' wanneer dit

*) L' Art Wagnerien par Houston Stewart Chamberiain, Paris, Chaüley 1894.

148

Sluiten