Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groot vertrouwen en 200 liefderijke overgave aan zijn ideaal, door den kunstenaar geschapen is, en te trachten de beteekenis van dit verschijnsel naar waarde te schatten.

Mij nu, als ik het waag in het openbaar te getuigen van wat mij zoo menigmaal in stille vertrouwelijkheid der gedachten tot woordeloos bewustzijn gekomen is, zal niet de vrees, dat ik aanmatigend schijne, van spreken weerhouden, want over groote dingen geeft een groote liefde het recht van spreken.

Dit nu dunkt mij de wending die der Kinderens geest van de eerste wandschildering tot de tweede in den loop van een viertal jaren volbracht heeft: de wending uit het pathos naar den ritus, uit de emotie naar de contemplatie, van het lyrische naar het liturgische, uit de muziek der kleuren naar de muziek der geometrale verhoudingen. Deze wending kan men van uit twee verschillende aspecten zien, onder den Hollandschen horizon, met betrekking tot de Hollandsche kunst en, onder een veel wijder gezichtskring, in verband met de geheele herleving der Middeleeuwsche cultuur in het Europa der XDCde eeuw.

In beide gevallen nu doet zich der Kinderens wandschildering voor als het logische gevolg van geestelijke krachten, wier gedeeltelijke ontwikkeling niet zonder genegenheid gadegeslagen is door velen, die nu in de klare, vlakke, rechtstandige tafereelen der rechterwandschildering noode den kunstenaar meenen te missen, wiens bewogen hand op den anderen muur de beelden des verledens „door den mist der tijden" deed schemeren. En

153

Sluiten