Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moderne Fransche, wellicht meer van de laatste dan van de eerste* met wie zij althands niet de elementen van het positieve* klare, men zou bijna willen zeggen die zekere Virgiliaansche verbinding van afgeronde klaarheid en bucolische liefelijkheid gemeen heeft, die ook de poëten der XVIde en XVilde eeuw ten onzent bezaten. Ook wanneer men aan kenners en artisten wil overlaten het voor een leek ondoenbare, om den oorsprong en het wezen der zoogenaamde „impressionistische" richting psychologisch en historisch te verklaren, zou men kunnen zeggen, dat de moderne Hollandsche schilderkunst over 't geheel door een verbinding van Germaansche gemoedseenzaamheid en Gallisch modernisme ontstaan is. In de eerste dezer beide factoren is het absoluut-individualistisch karakter dezer kunst van zelve besloten, en wellicht in deze verbinding ook het geheim dier wonderbaar-bekoorlijke phantasmagorieën, aan de meest alledaagsche ons omgevende realiteit ontleend, waarmede sommigen dezer kunstenaars ons mochten verblijden. Het lyrische pathos nu is hier de bewegende kracht, het is de triomf van het uiterst individualisme, het is de absolute souvereiniteit van het individu, van het subject, tegenover het object, tegenover de natuur.

Het moderne Hollandsche landschap is door zijn Fransche afkomst vermaagschapt aan de Romantiek, in zooverre als de Fransche landschapschilderkunst deels van Engelschen, deels van Oud-Hollandschen oorsprong, gelijk bekend is, een nieuwe phaze van individualisme verte-

156

Sluiten