Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET „CLASSICISME"

L'éducation classique ne doit pas servir d donner des connaissances, mais d faconner des esprits capablesdeconnaitre et de créer. T. de Wyzëwa

Alexandrië, het vaderland der philologie, was ook het geboorteland van het „classicisme." Niet vreemd is het, dat Prof. K. Kuiper, de nieuwe hoogleeraar in het Grieksch, wiens studiën zich bij voorkeur op de Alexandrijnsche litteratuurperiode richtten, bij het aanvaarden van zijn ambt eene rede uitsprak over „de beteekenis en de grenzen van het classicisme in de Grieksche litteratuur en hare beoefening."

Belangwekkend was in deze reeds bij den aanvang de voorstelling, die de redenaar gaf van de Alexandrijnsche geleerden, van Aristarchus in het bijzonder, als scheppers van wat hij noemde het „classicisme". Onder dit woord wordt verstaan het scheppen van een aesthetischen imperatief, afgeleid uit de werken van vroegere geslachten en tijden, dus het opstellen in de letterkunde van zekere werken als eenige richtsnoer ter navolging voor het nageslacht.

'Omdat het classicisme van alle tijden is, omdat het een sterk sprekende uiting is van groote

160

Sluiten