Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vooruitzicht van een meer synthetische en plastische of minder kritische en analytische beoefening der antieke letteren, dan tot dusver in Holland gebruikelijk was. Geen onder de leerlingen van den voorganger van Dr. Kuiper is er, die zich niet tot dank jegens hem verplicht gevoelt voor zijn onderwijs, al ware het slechts dat hij door zijn voorbeeld hen leerde het Grieksch hef te hebben, zij het dan ook op een eenigszins al te speciale wijze. Maar ook hierbij geldt de door Dr. Kuiper ingeroepene uitspraak van Pindarus: dat de wet over allen Ironing is, en zoo wil het de wet der eeuwige verandering dat het pure „weten", waaraan het vroegere geslacht een zoo bijzondere waarde toekende, thans met meer in dién graad om zich zelve gezocht wordt, en men, terugziende op het kille en klem-burgerlijke mteüectualisme van toenmaals, aan het groote woord van den Ephesischen wijsgeer weder indachtig wordt: „dat de veelweterij den geest niet beschaaft." En wanneer het nu blijkt, dat beide genoemde Heeren ook door de daad de opvatting huldigen, dat het doel der philologie niet in de eerste plaats is het aankweeken van nieuwe phüologen, maar om door de kennis der oude tijden zijn eigen tijd beter te kennen, door de aanschouwing van het groote en schoone van vroegere tijden Zelf tot grootere en schoonere dingen in staat te worden, zal dit op den duur ook op het gymnasiale onderwijs een heilzamen invloed moeten uitoefenen en verhinderen, dat er zooveel als thans verloren gaat aan energie en geestdrift

163

Sluiten