Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stempel draagt, evenzeer is de toonkunst in haar geheel onafhankelijk van de grenzen van ruimte en tijd, zoodat het beste zijn invloed allerwege doet gelden en de toonkunst der Latijnsche volken evenzeer gegroeid is door die der Germaansche, als omgekeerd.

Wanneer het dus in dezen zin gepast zou kunnen zijn,van een „monumentaal" karakter der toonkunst te spreken, doet zich de vraag op, welke deze verschijnselen en vraagstukken zijn, die steeds den geest der toonkunstenaars en denkers hebben bezig gehouden en waarom zij steeds weder terugkeeren. Een oppervlakkig antwoord op de laatste vraag te geven, is gemakkelijk genoeg, een dieper gaande beantwoording is wellicht onmogelijk. Hiertoe zou vereischt worden eene kennis van den menschelijken geest, die de psychologie sints eeuwen te vergeefs getracht heeft, zich eigen te maken. Laten wij dus eenvoudig zeggen, dat deze problemen steeds weder terug moeten keer en en voor een werkelijke oplossing niet vatbaar zijn, juist, om die onvoldoende kennis van den menschelijken geest, waaruit onmiddellijk het besef voortvloeit, dat wij den aard en de werking der muziek op onzen geest nog veel minder kunnen begrijpen. Wij weten ongeveer wat wij gevoelen en kunnen in meer of minder schoone en sierlijke woorden er over spreken — en dit is alles.

Misschien zouden wij de muziek niet meer noodig hebben, als wij haar werkelijk konden begrijpen.

Zoo is, om een voorbeeld te noemen, de theorie

12

177

Sluiten