Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was dan de Italiaansche keelvirtuositeit, waarvan Gluck de opera wilde zuiveren, iets anders dan ..weelderige instrumentale muziek", daar zij toch alle relatie met het woord had prijs gegeven en de menschelijke stem tot een instrument verlaagde ? Is de gansche hervorming van het muzikale drama door Wagner niet gebaseerd op de gedachte, dat in de opera, wat middel moest zijn, tot doel werd verheven ?

Hoe verschillend de motieven ook waren, waardoor al deze mannen werden geleid, de antieke philosophen en dichters, in hun ijveren tegen de Aziatische weelderigheid der van het woord geèmandpeerde instrumentale muziek — de pausen en concilies, die het woord van den liturgischen tekst niet verduisterd wilden zien door de polyphonie— de hervormers der opera, die het drama niet wilden prijsgeven aan den zanger noch aan de instrumenten — hun aller grondgedachte was dezex dat het doel der muziek niet in haarzelve gelegen was, maar dat zij het vertolkende orgaan moest zijn van het geestes- en gemoedsleven der menschen ,— bij de Grieken dat hij de ziel moest reinigen en ontvankelijk maken voor de beoefening van velerlei manlijke deugden, bij de hoofden der Kerk dat zij de draagster en dienstmaagd zou zijn van haar Woord, 'bij de hervormers der opera, Mozart, Gluck en Wagner, dat zij in de eerste plaats de bewegingen der hartstochten zoude verklanken.

En dit is de waarheid, waaraan nog nimmer een waarlijk muzikaal denker, of een denkend musicus heeft getwijfeld. Alle groote toonkunste-

183

Sluiten