Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III

lJ7ij weten nu, dat de heer De Boer tegenover Nietzsche staat, of althans bij het houden der rede zich gesteld heeft, niet als philosooph, maar enkel als „weter", als philoloog, en dat hij geprobeerd heeft uiteen te zetten, wat er voor „de wetenschap" van Nietzsche te halen is. De vraag wordt thans: hoe heeft hij hem verstaan ?

Het zou mij niet passen, te willen beoordeelen hetgeen de heer De Boer in dit opzicht gezegd heeft. Immers, ik ben op het gebied der abstracties van kennisleer en metaphysica tegenover een vakman niet competent en wil gaarne aannemen, dat de geleerde definitie, die de heer De Boer van Nietzsche's kentheorie in zijn 3de periode geeft, als „een kritiesch sensualisme of biologisme op de basis van zijn voluntarisme" volkomen correct is. Daar Nietzsche echter de philosophie hoegenaamd niet tot „Erkenntnistheorie" wilde beperken, komen er in de rede nog zoovele andere dingen ter sprake, ter beoordeeling waarvan men geen techniker in de „philosophie" behoeft te zijn.

Op enkele dezer dingen wil ik wijzen.

Hetgeen nu in de eerste plaats vereischt wordt, om Nietzsche in dergelijke dingen te verstaan, is dat men trachte, hem „psychologisch" te begrijpen, en dit is alleen bereikbaar door zooveel mogelijk de omstandigheden, uiterlijke zoowel als innerlijke, te leeren kennen, waaronder die dingen geschreven zijn. „L'individu, la personne particuliere vivante et sensible n'intéressent pas

13*

197

Sluiten