Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

un savant allemand, pour cela il faut être Francais, élevé a 1'école de Balzac et Mérimée" zegt Taine1) en de waarheid van dit gezegde kan men door de rede van den heer De Boer, wier stijl duidelijk genoeg verraadt, dat de auteur tot de „duitsche" geleerden behoort, bevestigd tien. Wel is het streven naar zulk een begrip te bespeuren en vernemen wij allerlei bijzonderheden over het leven en de persoon van den philosooph;2) tot een eenigszins levend en geconcentreerd begrip van deze figuur heeft hij het echter niet kunnen brengen, althans de rede geeft daarvan geen blijk. Het komt mij voor, dat dit gebrek het gevolg is of althans samenhangt met de echt-duitsche, „gelehrtenhafte", „aprioristische" stelling, die de heer De Boer tegenover Nietzsche inneemt. Hij nadert tot dezen niet als „psycholoog", in den zin van „Seelenerrather", hij begint met het unieke verschijnsel, dat een gemaal mensch als Nietzsche is, met bewondering gade te slaan, om daarna met zijn verstand het aanschouwde kritisch te onderzoeken, maar a's echte „geleerde" die ten slotte met al zijn Nietzsche-studie dat toch niet begrepen heeft, waarom het gaat, gaat hij van een abstractie „de wetenschap" uit, en vraagt wat Nietzsche voor deze beteekent.

Maar het is zeer twijfelachtig, of men met deze methode tot een juist begrip van Nietzsche's persoonlijkheid zal komen. En toch moet

l) H. Taine, Sa vie et sa correspondance. Paris, 1904. Tome II, p. 361. *) Bijv. dat Nietzsche niet kon teekenen!

198

Sluiten