Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leggen, toen hij een oogenblik voor een vergadering van collega's en scholieren over Nietzsche wilde spreken. Soms schijnt het, alsof hij het goed wil maken, dat hij in een 200 serieuse vergaderingvoor dezen, met het „Sü'chwort" „Uebermensch" gedoodverfden zonderling aandacht vraagt. Dan richt hij zich tot de psychiaters en psychologen en noemt den armen Nietzsche „in de taal der psychologie, een gepassioneerde, met een eenzijdige sterke secundaire functie.^ „Bien rugi lion"! zou men hem hierna willen toeroepen 1

Ook de philologen krijgen een kleine versnapering, wanneer er nadruk op gelegd wordt, dat het de „mikrologische" wijze van werken der philologen en historici van zijn tijd was, die Nietzsche „van alle wetenschap afkeerig maakte." Het is duidelijk, dat er onder de toehoorders van dezen tijd geen „mikrologen" waren 1 Het is ook de vraag, wat hier onder „wetenschap" verstaan moet worden. Immers wordt Nietzsche door een uitspraak als deze in de oogen van leeken buiten het vak gesteld, dat hij als meester beheerschte. Ware het laatste met het geval, dan zou hij toch niet op zijn 24e jaar, alleen op grond van zijne philologische publicaties, tot doctor honoris causa benoemd, en door bemiddehng van Ritschl, de opvolger van Kiessling aan de Baselsche Universiteit zijn geworden. Ook over Nietzsche's studie in verechillende philologische vakken sprak de heer De Boer op dien „überlegenen Ton," dien Nietzsche aan de philologen „van zijn tijd" verweet1). *) Geburt der Tragödie, p. 115.

205

Sluiten