Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meer nog tegenspraak uitlokkend is hetgeen 4e heer De Boer over Nietzsche als stylist zegt, te meer omdat hij de wapenen, waarmede hij zijn slachtoffer te lijf gaat, aan Nietzsche zelf heeft ontnomen* Volgens den heer De Boer oefent de stijl van Nietzsche tegenwoordig een grooten invloed in Duitschland uit. Men zou het aan het kortademige en tegelijkertijd opgezwollene, kakelbonte journalistenjargon der moderne Duitsche schrijvers niet zeggen I

De heer De Boer maakt de opmerking, dat Nietzsche's beeldspraak vaak onzuiver gezien is 1

Als geestverwant van Jakob Burckhardt') wist Nietzsche, welke groote beteekenis in de antieke cultuur de rhetoriek bezat, en verscheidene jaren gaf hij te Basel college over de geschiedenis en praktijk dezer kunst bij de Grieken. Met behulp van zijn uiterst fijn gehoor, (met dat gehoor, dat hij het 3e oor placht te noemen) en van de studie der antieke rhetoriek2) heeft Nietzsche geleerd, zijne phrase te beheerschen en tot die gouden harmonie van gedachte en klank op te voeren, die wij in de aphoristische werken voornamelijk bewonderen.' Dat het „tem* po" (eene uitdrukking door Nietzsche aan de muziek ontleend), dezer werken een presto zou zijn, zooals de heer De Boer beweert, is beslist een vergissing. Het is veeleer een andante mode-

*) Verg. Burckhardt, Griechische Culturgesch., III, 363 vlg., Jorden, Antike Kunstprosa.

*) Verg. o. a. het meesterlijke aphorisme : Vom erworbenen Charakter der Griechen. Menschliches. II, no. 21.9.

206

Sluiten