Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afhangen", maar „honderdvoudig gebroken," en dat „zijn beeldspraak vaak onzuiver gezien was"!

V

Deze en nog vele andere dingen wijzen er op, dat de heer De Boer tot Nietzsche nog niet in de vereischte gemoedsstemming genaderd is, of dat hem van nature het temperament ontbreekt, om Nietzsche meer dan uiterlijk, grammatisch en logisch te verstaan.

Mij dunkt het althans waarschijnlijk, dat de heer De Boer, indien hij op antieke wijze, niet van een abstractie als „de wetenschap", maar van de levende persoonlijkheid van Nietzsche was uitgegaan, philosophischer ware geweest, en daardoor misschien ook de wetenschap meer had gebaat. In ieder geval had hij van grootere vereering voor Nietzsche blijk gegeven. Want wanneer zich voor den spreker de moeilijke keus voordeed, tusschen Nietzsche en den door dezen gebrandmerkten „Bildungsphilister" te kiezen, dan ware het zoo schoon geweest, indien hij den Bildungsphilister zijn compliment niet had gemaakt. Hiervoor was het reeds genoeg, indien de heer De Boer, al ware het ook slechts eenmaal, met één enkel woord had gewaagd van de schoone tragiek in het leven van Nietzsche, wien de Satan der mcderne wancultuur de schatten der aarde wilde toonen, als hij neerviel en hem aanbad, en die niet is neergevallen en niet heeft aangebeden.

De heer De Boer had dan nog genoeg kunnen

aio

Sluiten