Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem zijne laatste krachten zou offeren, maar de grondslag dezer tyrannie was de gestrengheid jegens zichzelf en de dienstbaarheid, waarin hij zelf stond tot den onverbiddelijken daemon in zijn binnenste.

Wel mocht hij zich soms beklagen over de kortzichtigheid der kritiek, over de oppervlakkigheid en het vooroordeel, dat hem als schepper steeds te gemoet trad. Maar zijn gemoed werd daardoor niet geraakt, zoo min als door de aanvallen van nijd en haat, die den directeur even weinig gespaard bleven, als den dirigent of den componist.

Hij deed zijn werk, en schonk ons daarneven zijne negen symphonieën en vijftig liederen, en het eenige wat hij er voor in ruil verlangde was niet geld, niet eer, niet roem, zelfs niet bewondering, maar enkel — liefde.

En die hebben wij hem nog te schaarsch gegeven, want het is het noodlot van het genie, dat ook in dien zin de schoone woorden op hem van toepassing zijn, die Mahler voor den slotsatz van zijne Tweede Symphonie dichtte:

Mit Flügeln, die ich mir errungen, Werde ich entschweben 1 Sterben werd' ich, um zu leben 1

31 Mei 1911.

215

Sluiten